1 พ.ค. 64 กรมขนส่งเพิ่มใบขับขี่สากล 84 ประเทศ พร้อมเอกสารสำคัญ 5 อย่าง

Patiphanw · May 2, 2021 05:17 PM

1 พ.ค. 64 กรมขนส่งเพิ่มใบขับขี่สากล 84 ประเทศ พร้อมเอกสารสำคัญ 5 อย่าง 01

ในวันที่ 1 พ.ค. 2564 ที่จะถึงนี้ กรมขนส่งทางบก จะเริ่มให้ใบขับขี่ระหว่างประเทศ ที่เข้าร่วมในภาคี เข้ามาใช้ในประเทศได้ ตามอนุสัญญาเวียนนาปี 1968 โดยจะมีอายุ 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ออก หรือต้องไม่เกินใบขับขี่ในประเทศของตน 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวหลังการระบาดของ Covid-19 โดยสามารถใช้เพิ่มได้อีก 35 ประเทศ

35 ประเทศใหม่

เยอรมันนี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย บราซิล ยูเครน อุรักวัย ลัตเวีย อาร์เมเนีย คาซัคสถาน อุเบกิสสถาน บอสเนีย ทาจิกิสถาน เมียนมาร์ อินโดนิเซีย ปากีสถา อิรัก อิหร่าน คูเวต เคนยา ลิเบีย เม็กซิโก มองโกเลีย เป็นต้น

1 พ.ค. 64 กรมขนส่งเพิ่มใบขับขี่สากล 84 ประเทศ พร้อมเอกสารสำคัญ 5 อย่าง 02

การเตรียมตัว

ผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ ต้องเตรียมตัว ดังนี้

  1. แจ้งรายชื่อประเทศที่ต้องการนำใบขับขี่ไปใช้ เพื่อการตรวจสอบ
  2. ออกใบขับขี่พร้อมหลักฐาน

เอกสารที่ใช้

  1. สำเนาหนังสือเดินทาง, เล่มที่ใช้ในการเดินทาง, ประวัติหน้าที่แก้ไข (พร้อมฉบับจริง) ซึ่งยังไม่หมดอายุ
  2. บัตรประชาชนตัวจริง ซึ่งยังไม่หมดอายุ
  3. ใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ ยกเว้นใบขับขี่ชั่วคราว ไม่สามารถใช้ได้
  4. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 

1 พ.ค. 64 กรมขนส่งเพิ่มใบขับขี่สากล 84 ประเทศ พร้อมเอกสารสำคัญ 5 อย่าง 03

สำหรับชาวต่างชาติ

กรณีชาวต่างชาติต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติม ได้แก่

  • หนังสือเดินทาง
  • ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) หรือใบอนุญาตทำงานอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Work Permit) ที่ยังไม่หมดอายุ
  • หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ได้รับการตรวจลงตราพิเศษ (Smart Visa) ที่รับรองโดยสถานทูต หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ 505 บาท ใครที่กำลังจะต้องไปเรียนหรือทำงาน หรือรู้จักกับชาวต่างชาติที่ต้องการทำใบขับขี่ ก็พาไปทำที่กรมขนส่งทางบกได้แล้วครับ สอบถามเพิ่มเติม โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง  

รีวิว

รถใหม่ล่าสุด